Corona dashboard

Volgen

1. Algemeen

Het Corona dashboard is onderdeel van de dashboards die door Visionplanner standaard worden uitgevoerd.  Het dashboard is door een beheerder vanuit het sjabloon toe te voegen als nieuw dashboard. Bij een van het sjabloon losgekoppelde administratie is dit dashboard direct als nieuwe presentatie toe te voegen.

Het dashboard helpt je bij de noodmaatregelen, maar voorziet tevens in de langdurige monitoring van cruciale aspecten van de financiën. Dit gebeurt o.b.v. de cijfers in de administratie maar ook aanvullende cijfers. In deze post lees je daar meer over. Het dashboard bestaat uit meerdere tabbladen die hieronder worden behandeld. 

Let op: dit dashboard ondersteunt je bij de begeleiding van klanten. Kennis van de regelgeving en van je klant blijft noodzakelijk om klanten optimaal te kunnen bedienen.

 

2. Tabblad Noodmaatregelen

Het is aan te bevelen eerst een begroting op te bouwen alvorens met de regelingen te starten. Het tabblad Noodmaatregelen bestaat uit een aantal widgets:

2.1 NOW beknopte weergave

Deze widget is puur bedoeld om snel inzicht te krijgen in de belangrijkste onderdelen uit de NOW-regeling. De volledige weergave en berekening vind je in de widget ‘NOW’.

2.2 NOW

In deze regeling gaat het voornamelijk om het inzichtelijk maken van de omzetdaling in verhouding tot de loonkosten. De omzet wordt telkens voor een periode van 3 maanden bekeken. In eerste instantie van maart-mei, maar ook april-juni en mei-juli is mogelijk.

Enkele punten om rekening mee te houden:

 • Omdat het om maandomzetten gaat, werkt deze widget niet met het Adviespraktijk Basic abonnement 
 • De maand instelling (rechtsboven), moet op maart 2020 staan
 • Voor maart gebruikt dit widget cijfers uit de actuele boekhouding
 • Voor de maanden april-juli komen de cijfers uit de begroting
 • indien cijfers uit de begroting komen, wordt er geen rekening gehouden met eventueel al geboekte mutaties in de maanden april-juli

De actuele omzet van maart en de begrote omzet (van iedere 3-maands periode) moet minimaal 20% lager zijn dan de referentie omzet om in aanmerking te komen voor NOW.

Dit is ook te zien aan een groen vinkje of een rood kruisje, tevens wordt er een ‘0’ waarde getoond in de tegemoetkoming.

Er is geen rekening gehouden met lonen boven € 9.538.

2.3 TOGS

Uit deze widget komt geen melding of er recht is op TOGS. De widget is puur bedoeld om inzichtelijk te maken wat de omzetdaling is (t.o.v. voorgaand jaar) in relatie tot de vaste lasten. De klant kan vervolgens zelf met deze informatie de aanvraag doen.

2.4 TOZO
 • In dit overzicht wordt het sociaal minimum vergeleken met de inkomsten van de ondernemer. De widget is zo gebouwd dat eerst gekeken wordt of er aandelenkapitaal is. Als dit het geval is, wordt het DGA-salaris aangehouden. Als dit niet het geval is, wordt gerekend met het resultaat IB-onderneming.
 • Het sociaal minimum is geen standaard bedrag, omdat dit afhankelijk is van de situatie en moet via aanvullende cijfers ingevuld worden.
 • Salaris DGA vul je in via de aanvullende cijfers (zoals omschreven in toelichting).
2.5 Mogelijkheden aanpassen gebruikelijk loon

Deze widget is als aanvulling op de TOZO-widget gemaakt. Hier wordt uitgegaan van actuele cijfers die worden aangevuld met cijfers uit de begroting. Ook hier geldt dat er wordt gekeken naar de aanwezigheid van aandelenkapitaal om te bepalen of moet worden gekeken naar het DGA salaris of resultaat uit IB onderneming.

 

3. Tabblad Balans/liquiditeit

3.1 Belastingposities lopende jaar met prognose + Liquiditeitsoverzicht komende 12 maanden
 • Omdat deze widget gebruik maakt van prognoses is dit alleen te gebruiken i.c.m. een Adviespraktijk Ultimate abonnement.
 • In de overzichten wordt o.a. inzichtelijk gemaakt wat de te vorderen en te betalen belastingen en premies zijn en hoe verder de RC-standen zullen worden. Bijvoorbeeld: te betalen OB wordt vooruitgeschoven, maar moet in de toekomst nog wel betaald worden. Dit wordt hier inzichtelijk gemaakt.
 • ‘Beginstand’ en ‘Stand rekening courant eind’ houden alleen rekening met de grootboekrekeningen op de rubriek ‘Rekening-courant bank’ (onder Liquide middelen, Tegoeden op bankrekeningen). Hierin zijn dus geen kasgelden, spaarrekeningen, depotrekeningen e.d. in opgenomen.
3.2 Saldo rekening-courant

Deze widget biedt de mogelijkheid om de liquiditeit van de klant in de gaten te houden en na te gaan of (en hoe groot) de problemen zullen worden als de prognose daadwerkelijk uit komt. De widget gebruikt:

 • Actueel
 • Prognose
 • Kredietlimiet (in te stellen via Aanvullende cijfers > Financieel > Kredietlimiet)

In afwijking van de widget ‘Liquiditeitsoverzicht komende 12 maanden’ wordt hier wel rekening gehouden met de totale liquiditeit, dus alle liquide middelen.

 

4. Tabblad VPB

Werking van de VPB widgets is uitgelegd in de toelichtende widget (‘Gebruik VPB widget’).

In de grafische widget wordt de voorlopige aanslag t.o.v. de geschatte VPB getoond en kan dienen als advies om de VA aan te passen.

Let op, deze widget werkt volledig op basis van aanvullende cijfers en niet via ‘Actuele cijfers uitwerken’ > ‘Fiscale positie’.

 

5. Tabblad IB

Voorspelling uitkomst aangifte

Voor informatie zie artikelen op support site:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360012019159-Het-DGA-Dashboard

en

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360012284379-Berekening-inkomstenbelasting

 

6. Aanvullende gegevens

Uit vorenstaande blijkt al dat een aantal widgets gebruik maakt van aanvullende gegevens omdat deze data niet in de financiële administratie zijn opgenomen. Een aantal andere rubrieken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de berekeningen is hieronder toegelicht:  

 • NOW referentie-omzet: dit is de vergelijkende omzet om te bepalen hoe groot de omzetdaling is. Overheid heeft bepaald dat dit standaard is: totaal omzet 2019 / 4.

Wil je hier van afwijken, dan kies je NOW Referentie-omzet handmatig (1=ja)ytd en vervolgens vul je bij ‘NOW Referentie-omzet’ handmatig de vergelijkende omzet in.

 • NOW SV-loon: wordt gevuld uit de aanvullende cijfers, let er op dat een klant ook de maand januari invult en niet alleen de 3-maands periodes (anders geen werking).

Vul na mei geen SV loon meer in. De berekening vindt alleen plaats over jan, maart, april en mei. (let op: in voorkomende gevallen kan het toegestaan zijn dat het SV loon van november 2019 wordt gebruikt). 

 • TOZO Sociaal minimum voor huidige situatie: is afhankelijk van de persoonlijke situatie en is niet berekenbaar, is niet gekoppeld aan een rubriek en is alleen in te vullen via aanvullende cijfers
 • TOZO alleenstaand (1=ja)ytd: laat je dit veld leeg, dan wordt er ook gerekend met een partnersituatie, het bedrag van de ‘Mogelijke TOZO vergoeding’ verandert hierdoor.
 • TOGS correctie/stelpost: via deze velden kan je nog een aanvulling (+ of -) doen op alle getoonde vaste lasten. Cijfers komen uit actuele cijfers en de begroting. Klant kan van mening zijn dat een iets een vaste last is, wat wij niet standaard hebben meegenomen, dat kan dan nog via deze post.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen