RGS schema in Visionplanner

Volgen

Hieronder vind je het RGS schema en de rubrieken daarbij zoals Visionplanner die hanteert. Dit zijn de codes op basis van RGS 1.1 zoals deze bijvoorbeeld in Exact staan. Hierin staat de referentiecode volgens het RGS schema. De 2e geeft het RefID van de bijbehorende Visionplanner rubriek. Kolommen C, D en E geven extra informatie over de toepassing in het RGS schema. Deze kolommen zijn uitsluitend voor informatie en filter doeleinden opgenomen en hebben derhalve uitsluitend een informatief karakter. De applicatie mag deze kolommen negeren.

Referentiecode VP Rubriek Omschrijving D/C Niveau
         
         
BIvaKou A1000 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D 3
BIvaKoo A1001 Kosten van onderzoek en ontwikkeling D 3
BIvaSof A1002 Software D 3
BIvaOie A1003 Overig intellectueel eigendom D 3
BIvaBou A1004 Bouwclaims D 3
BIvaCev A1005 Concessies en vergunningen D 3
BIvaGoo A8 Goodwill D 3
BIvaGue A1006 Goodwill uit eerdere overnames D 3
BIvaVoi A1007 Vooruitbetaald op immateriële vaste activa D 3
BIvaOiv A9 Overige immateriële vaste activa D 3
BMvaTer A1008 Terreinen D 3
BMvaBeg A12 Bedrijfsgebouwen D 3
BMvaVer A1009 Verbouwingen D 3
BMvaVio A1010 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie D 3
BMvaSvi A1011 Sociaal vastgoed in exploitatie D 3
BMvaCvi A1012 Commercieel vastgoed in exploitatie D 3
BMvaOzv A1013 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden D 3
BMvaOvg A1014 Overige vastgoedbeleggingen D 3
BMvaHuu A1015 Huurdersinvesteringen D 3
BMvaMei A16 Machines en installaties D 3
BMvaVli A1016 Vliegtuigen D 3
BMvaSch A1017 Schepen D 3
BMvaTev A20 Transport- en vervoermiddelen D 3
BMvaObe A21 Overige vaste bedrijfsmiddelen D 3
BMvaBei A19 Bedrijfsinventaris D 3
BMvaVbi A1021 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa D 3
BMvaNad A1022 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar D 3
BMvaOmv A1020 Overige materiële vaste activa D 3
BMvaMep A1018 Meerjaren plantopstand D 3
BMvaGeb A1019 Gebruiksvee D 3
BFvaDig A27 Deelnemingen in groepsmaatschappijen D 3
BFvaDio A1024 Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen D 3
BFvaAnd A1026 Andere deelnemingen D 3
BFvaOve A36 Overige effecten D 3
BFvaVog A42 Vorderingen op groepsmaatschappijen D 3
BFvaVop A1028 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen D 3
BFvaVov A1030 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen D 3
BFvaLbv A1092 Latente belastingvorderingen D 3
BFvaOvr A35 Overige vorderingen D 3
BEffAanAbe A1053 Aandelen beursgenoteerd D 4
BEffAanAnb A1054 Aandelen niet beursgenoteerd D 4
BEffOblObb A1056 Obligaties beursgenoteerd D 4
BEffOblOnb A1057 Obligaties niet beursgenoteerd D 4
BEffOveOeb A1059 Overige effecten beursgenoteerd D 4
BEffOveOen A73 Overige effecten niet beursgenoteerd D 4
BEivGok A89 Gestort en opgevraagd kapitaal C 3
BEivGokGea A89 Gewone aandelen C 4
BEivGokWia A1061 Winstrechtloze aandelen C 4
BEivGokZea A1062 Zeggenschapsrechtloze aandelen C 4
BEivGokPra A1063 Preferente aandelen C 4
BEivGokPri A1064 Prioriteitsaandelen C 4
BEivGokAkn A1066 Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend C 4
BEivAgi A90 Agioreserves C 3
BEivHer A91 Herwaarderingsreserves C 3
BEivWer A92 Wettelijke reserves C 3
BEivStr A102 Statutaire reserves C 3
BEivOre A101 Overige reserves C 3
BEivOreOvw A104 Onverdeelde winst C 4
BEivOreRvh A101 Resultaat van het boekjaar C 4
BEivAvd A101 Aandeel van derden C 3
BEivKapOnd A94 Ondernemingsvermogen C 4
BEivKapRvh A540 Resultaat van het boekjaar C 4
BEivKapPrs A545 Privé-stortingen C 4
BEivKapPro A548 Privé-opnamen D 4
BEivKapInk A103 Informeel kapitaal C 4
BEivFirFor A785 Fiscale oudedagsreserve (FOR) C 4
BEivFirHer A1067 Herinvesteringsreserve C 4
BEivFirOpw A1068 Opwaarderingsreserve C 4
BEivFirRae A1068 Reserve assurantie eigen risico C 4
BEivFirKeg A1068 Kostenegalisatiereserve C 4
BEivFirExp A1068 Exportreserve C 4
BEivFirRis A1068 Risicoreserve C 4
BEivFirTer A1068 Terugkeerreserve C 4
BEivFirOfr A1068 Overige fiscale reserves C 4
BVrzVvp A122 Voorziening voor pensioenen C 3
BVrzVvb A125 Voorziening voor belastingen C 3
BVrzVgo A132 Voorziening groot onderhoud C 3
BVrzOvz A140 Overige voorzieningen C 3
BVrzOvzGar A128 Garantievoorziening C 4
BVrzOvzVhe A140 Voorziening voor herstelkosten C 4
BVrzOvzVvo A140 Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling C 4
BVrzOvzVuc A140 Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen C 4
BVrzOvzVwp A140 Voorziening voor verwijderingsverplichtingen C 4
BVrzOvzVlc A140 Voorziening voor verlieslatende contracten C 4
BVrzOvzVir A140 Voorziening in verband met reorganisaties C 4
BVrzOvzVid A129 Voorziening in verband met deelnemingen C 4
BVrzOvzJub A140 Jubileumvoorziening C 4
BVrzOvzArb A140 Arbeidsongeschiktheidsvoorziening C 4
BVrzOvzLij A140 Lijfrenteverplichting C 4
BVrzOvzOvz A140 Overige voorzieningen operationeel C 4
BVrzOvzOvn A140 Overige voorzieningen niet operationeel C 4
BVrzNeg A140 Negatieve goodwill C 3
BLasAcl A1099 Achtergestelde leningen C 3
BLasCol A1201 Converteerbare leningen C 3
BLasAoe A1203 Andere obligaties en onderhandse leningen C 3
BLasFlv A1211 Financiële lease verplichtingen C 3
BLasSakHvl A145 Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) C 4
BLasSakFvl A1207 Financieringen van kredietinstellingen (langlopend) C 4
BLasSakLvl A1209 Leningen van kredietinstellingen (langlopend) C 4
BLasOls A157 Overige langlopende schulden C 3
BLasOlsSgl A153 Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) C 4
BLasOlsSvm A1213 Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) C 4
BLasOlsSpl A1215 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) C 4
BLasOlsBep A157 Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) C 4
BLasOlsStz A157 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) C 4
BLasOlsVbe A157 Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) C 4
BLasOlsSll A157 Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) C 4
BLasOlsTwl A157 Te betalen wissels en cheques (langlopend) C 4
BLasOlsGvl A157 Giftenverplichtingen (langlopend) C 4
BLasOlsSvl A157 Subsidieverplichtingen (langlopend) C 4
BLasOlsVvn A157 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) C 4
BLasOlsVod A157 Verplichtingen aan overheid (langlopend) C 4
BLasOlsOsl A157 Overige schulden (langlopend) C 4
BLasOlsOlp A157 Overlopende passiva (langlopend) C 4
BLimKas A75 Kassen D 3
BLimBan A77 Bankrekeningen D 3
BLimBanRba A77 Rekening-courant bank D 4
BLimBanDrk A78 Depotrekening D 4
BLimBanDep A78 Depositorekening D 4
BLimBanBel A78 Beleggingsrekening D 4
BLimBanInb A78 Internetrekening D 4
BLimKru A76 Kruisposten D 3
BVorDeb A50 Debiteuren D 3
BVorDebHad A50 Handelsdebiteuren D 4
BVorDebHdi A50 Handelsdebiteuren intercompany D 4
BVorDebVdd A51 Voorziening dubieuze debiteuren D 4
BVorDebHdb A50 Huurdebiteuren D 4
BVorDebGet A50 Gefactureerde termijnen D 4
BVorBtw A56 Omzetbelasting C 3
BVorOvr A68 Overige vorderingen D 3
BVorOvrWbs A1042 Waarborgsom D 4
BVorOvrTvd A1045 Te vorderen dividend D 4
BVorOvrInd A1045 Ingehouden dividendbelasting D 4
BVorOvrTvs A1046 Te vorderen overheidssubsidies D 4
BVorOvrTvl A1046 Te vorderen loonsubsidie D 4
BVorOvrTos A1046 Te vorderen overige subsidies D 4
BVorOvrTvr A69 Te vorderen rente lening D 4
BVorOvrTvo A69 Te vorderen overige rente D 4
BVorOvrVrb A1049 Vooruitbetalingen D 4
BVorOvrVgk A52 Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) D 4
BVorOvrVok A63 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) D 4
BVorOvrVpk A66 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) D 4
BVorOvrVao A1047 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen D 4
BVorOvrRcb A1043 Rekening-courant bestuurders D 4
BVorOvrVup A61 Vorderingen uit hoofde van pensioenen D 4
BVorOvrVub A59 Vorderingen uit hoofde van belastingen D 4
BVorOvrBlk A58 Latente belastingvorderingen (kortlopend) D 4
BVorOvrLek A68 Ledenlening (kortlopend) D 4
BVorOvrOvk A68 Overige vorderingen (kortlopend) D 4
BVorOva A70 Overlopende activa D 3
BVorOvaVof A1050 Vooruitbetaalde facturen D 4
BVorOvaVbs A70 Vooruitverzonden op bestellingen D 4
BVorOvaNtf A70 Nog te factureren of nog te verzenden facturen D 4
BVorOvaTor A69 Te ontvangen rente D 4
BVorOvaVbr A1051 Vooruitbetaalde rente D 4
BVorOvaOoa A70 Overige overlopende activa D 4
BSchKol A1217 Kortlopende leningen C 3
BSchSavSgk A186 Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend) C 4
BSchSavSvk A181 Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend) C 4
BSchSavSpk A1220 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) C 4
BSchCre A184 Crediteuren C 3
BSchSal A200 Salarisverwerking C 3
BSchSalNet A200 Nettolonen C 4
BSchSalVpe A200 Voorschotten personeel C 4
BSchSalTan A200 Tantièmes C 4
BSchSalTvg A201 Te betalen vakantiebijslag C 4
BSchSalTbv A1221 Reservering vakantiedagen C 4
BSchSalVab A201 Vakantiebonnen C 4
BSchSalBls A200 Bruto lonen en salarissen C 4
BSchSalPsv A200 Premies sociale verzekeringen C 4
BSchSalPen A200 Pensioenpremies C 4
BSchSalPer A200 Personeelsfonds C 4
BSchSalOna A200 Overige netto-afdrachten C 4
BSchBtw A194 Omzetbelasting C 3
BSchLhe A195 Loonheffing C 3
BSchVpb A196 Vennootschapsbelasting C 3
BSchOvb A197 Overige belastingen C 3
BSchOvs A212 Overige schulden C 3
BSchOvsSaa A205 Schulden aan aandeelhouders C 4
BSchOvsRcb A1277 Rekening-courant bestuurders C 4
BSchOvsRba A166 Rekening-courant bank C 4
BSchOvsSag A186 Overige schulden aan groepsmaatschappijen C 4
BSchOvsSao A1205 Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen C 4
BSchOvsSap A1220 Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen C 4
BSchOvsTbd A1222 Te betalen dividend C 4
BSchOvsTbw A212 Te betalen wissels en cheques C 4
BSchOvsGif A212 Giftenverplichtingen C 4
BSchOvsSuv A212 Subsidieverplichtingen C 4
BSchOvsStp A199 Schulden terzake van pensioenen C 4
BSchOvsSuh A212 Schulden uit hoofde van projecten C 4
BSchOvsVvv A212 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden C 4
BSchOvsVpo A212 Verplichtingen aan overheid C 4
BSchOvsOvs A212 Overige schulden C 4
BSchOpa A213 Overlopende passiva C 3
BSchOpaNto A212 Nog te ontvangen facturen C 4
BSchOpaNtb A212 Nog te betalen kosten C 4
BSchOpaTbr A203 Te betalen rente C 4
BSchOpaVor A213 Vooruitontvangen rente C 4
BSchOpaOop A213 Overige overlopende passiva C 4
BVrdHan A44 Handelsgoederen D 3
BVrdGeh A1031 Grond- en hulpstoffen D 3
BVrdEmb A1032 Emballage D 3
BVrdVrv A1033 Vooruitbetaald op voorraden D 3
BVrdOwe A40 Onderhanden werken D 3
BVrdHal A1034 Halffabrikaten D 3
BVrdGep A1035 Gereed product D 3
BVrdVas A1036 Vastgoed D 3
BVrdNig A1037 Niet gebruiksvee D 3
BProOnp A1039 Onderhanden projecten D 3
WPerLes A246 Lonen en salarissen D 3
WPerLesSld A246 Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders D 4
WPerLesBvc A246 Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen D 4
WPerLesTep A246 Tantièmes en provisie D 4
WPerLesLon A246 Lonen D 4
WPerLesOwe A246 Overwerk D 4
WPerLesOnr A246 Onregelmatigheidstoeslag D 4
WPerLesVag A249 Vakantiebijslag D 4
WPerLesVad A249 Vakantiedagen D 4
WPerLesGra A246 Gratificaties D 4
WPerLesLin A246 Lonen in natura D 4
WPerLesTls A246 Eindheffing spaarloon D 4
WPerLesLoo A246 Loonkostenreductie C 4
WPerLesOvt A246 Overige toeslagen D 4
WPerLesOnu A246 Ontslaguitkeringen D 4
WPerLesLiv A246 Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen D 4
WPerLesOlr A246 Overige lonen en salarissen D 4
WPerLesDle A1224 Doorberekende lonen en salarissen C 4
WPerSol A255 Sociale lasten D 3
WPerPenPen A257 Pensioenpremies C 4
WPerPenDpe A1226 Dotatie pensioenvoorziening directie D 4
WPerPenVpv A1226 Vrijval pensioenvoorziening directie C 4
WPerPenDvb A1226 Dotatie voorziening backserviceverplichting directie D 4
WPerPenVvb A1226 Vrijval voorziening backserviceverplichting directie C 4
WPerPenDvl A1226 Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen D 4
WPerPenVvl A1226 Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen C 4
WPerPenOpe A257 Overige pensioenlasten D 4
WPerPenDon A257 Doorberekende pensioenlasten C 4
WPerWkf A332 Werkkosten vrije ruimte D 3
WPerWkn A332 Werkkosten met nihilwaardering D 3
WPerWkg A332 Werkkosten gericht vrijgesteld D 3
WPerWkc A332 Werkkosten noodzakelijkheidscriterium D 3
WPerWki A332 Werkkosten intermediair D 3
WPerWkb A332 Werkkosten belast loon D 3
WPerWkv A332 Werkkosten geen of vrijgesteld loon D 3
WPerWko A332 Werkkosten overig C 3
WPerOvp A332 Overige personeelskosten D 3
WPerOvpUik A328 Uitzendkrachten D 4
WPerOvpUit A328 Uitzendbedrijven D 4
WPerOvpMaf A247 Management fee D 4
WPerOvpZzp A252 Ingehuurde zzp-ers D 4
WPerOvpPay A252 Ingehuurde payrollers D 4
WPerOvpOip A252 Overig ingeleend personeel D 4
WPerOvpWer A332 Wervingskosten D 4
WPerOvpAbd A332 Arbodienst D 4
WPerOvpDdd A332 Diensten door derden D 4
WPerOvpZie A330 Ziekengeldverzekering D 4
WPerOvpOzi A250 Ontvangen ziekengelden C 4
WPerOvpDvr A332 Dotatie voorziening in verband met reorganisaties D 4
WPerOvpVvr A332 Vrijval voorziening in verband met reorganisaties C 4
WPerOvpDoa A332 Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening D 4
WPerOvpDoj A332 Dotatie jubileumvoorziening D 4
WPerOvpVva A332 Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening C 4
WPerOvpVrj A332 Vrijval jubileumvoorziening C 4
WPerOvpObp A332 Overige belastingen inzake personeel D 4
WPerOvpOvp A332 Overige personeelskosten D 4
WPerOvpDop A332 Doorberekende overige personeelskosten C 4
WAfsAivOek A1069 Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen D 4
WAfsAivKoe A1070 Afschrijving kosten onderzoek en ontwikkeling D 4
WAfsAivCev A1071 Afschrijving concessies en vergunningen D 4
WAfsAivSof A1072 Afschrijving software D 4
WAfsAivOie A1073 Afschrijving overig intellectueel eigendom D 4
WAfsAivBou A1074 Afschrijving bouwclaims D 4
WAfsAivGoo A268 Afschrijving goodwill D 4
WAfsAivGue A1075 Afschrijving goodwill uit eerdere overnames D 4
WAfsAivViv A1076 Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa D 4
WAfsAivOiv A269 Afschrijving overige immateriële vaste activa D 4
WAfsAmvBeg A271 Afschrijving bedrijfsgebouwen D 4
WAfsAmvVeb A1077 Afschrijving verbouwingen D 4
WAfsAmvVas A1082 Afschrijving vastgoedbeleggingen D 4
WAfsAmvHuu A1083 Afschrijving huurdersinvesteringen D 4
WAfsAmvMei A275 Afschrijving machines en installaties D 4
WAfsAmvSev A1084 Afschrijving schepen en vliegtuigen D 4
WAfsAmvTev A279 Afschrijving transport- en vervoermiddelen D 4
WAfsAmvObe A280 Afschrijving overige vaste bedrijfsmiddelen D 4
WAfsAmvBei A278 Afschrijving bedrijfsinventaris D 4
WAfsAmvVbi A1089 Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa D 4
WAfsAmvBgm A1090 Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa D 4
WAfsAmvOmv A1088 Afschrijving overige materiële vaste activa D 4
WBedHui A353 Huisvestingskosten D 3
WBedHuiErf A336 Erfpacht D 4
WBedHuiLee A353 Leefbaarheid D 4
WBedHuiLas A1227 Lasten servicecontracten D 4
WBedHuiBeh A336 Betaalde huur D 4
WBedHuiOhu A336 Ontvangen huursuppletie C 4
WBedHuiHuw A336 Huurwaarde woongedeelte C 4
WBedHuiOnt A339 Onderhoud terreinen D 4
WBedHuiOng A339 Onderhoud gebouwen D 4
WBedHuiSch A341 Schoonmaakkosten D 4
WBedHuiSer A1227 Servicekosten D 4
WBedHuiGas A342 Gas D 4
WBedHuiElk A342 Elektra D 4
WBedHuiWat A342 Water D 4
WBedHuiNed A342 Netdiensten D 4
WBedHuiPre A342 Privé-gebruik energie C 4
WBedHuiAoz A353 Assurantiepremies onroerende zaak D 4
WBedHuiOnz A346 Onroerende zaakbelasting D 4
WBedHuiMez A346 Milieuheffingen en zuiveringsleges D 4
WBedHuiObh A346 Overige belastingen inzake huisvesting D 4
WBedHuiOvh A346 Overige vaste huisvestingslasten D 4
WBedHuiDrg A346 Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen D 4
WBedHuiVrg A346 Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen C 4
WBedHuiDvg A350 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen D 4
WBedHuiVgb A350 Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen C 4
WBedHuiDkg A350 Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen D 4
WBedHuiVkg A350 Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen C 4
WBedHuiOhv A353 Overige huisvestingskosten D 4
WBedHuiDoh A353 Doorberekende huisvestingskosten C 4
WBedEem A1242 Exploitatie- en machinekosten D 3
WBedEemRoi A1232 Reparatie en onderhoud inventaris D 4
WBedEemOls A1233 Operational leasing inventaris D 4
WBedEemHui A1234 Huur inventaris D 4
WBedEemKai A1230 Kleine aanschaffingen inventaris D 4
WBedEemGsk A1231 Gereedschapskosten D 4
WBedEemDvi A1232 Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris D 4
WBedEemVoi A1232 Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris C 4
WBedEemDki A1232 Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris D 4
WBedEemVki A1232 Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris C 4
WBedEemOki A1235 Overige kosten inventaris D 4
WBedEemRom A1236 Reparatie en onderhoud machines D 4
WBedEemOlm A1237 Operational leasing machines D 4
WBedEemHum A1238 Huur machines D 4
WBedEemOme A1236 Onderhoud machines en installaties D 4
WBedEemBrm A1239 Brandstof machines D 4
WBedEemKam A1230 Kleine aanschaffingen machines D 4
WBedEemDvm A1236 Dotatie voorziening groot onderhoud machines D 4
WBedEemVgo A1236 Vrijval voorziening groot onderhoud machines C 4
WBedEemDkm A1236 Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines D 4
WBedEemVkm A1236 Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines C 4
WBedEemObm A1241 Overige belastingen inzake exploitatie en machines D 4
WBedEemOkm A1241 Overige kosten machines D 4
WBedEemWdd A1242 Werk door derden D 4
WBedEemDrm A1240 Dotatie reserve assurantie eigen risico machines D 4
WBedEemVrm A1240 Vrijval reserve assurantie eigen risico machines C 4
WBedEemAme A1240 Assurantiepremie machines en inventaris D 4
WBedEemVpm A1242 Verpakkingsmaterialen D 4
WBedEemOee A1242 Overige exploitatie- en machinekosten D 4
WBedEemDem A1243 Doorberekende exploitatie- en machinekosten C 4
WBedVkk A398 Verkoopkosten D 3
WBedVkkRea A382 Reclame- en advertentiekosten D 4
WBedVkkKos A1244 Kosten sponsoring D 4
WBedVkkBeu A1245 Beurskosten D 4
WBedVkkRel A386 Relatiegeschenken D 4
WBedVkkKer A386 Kerstpakketten relaties D 4
WBedVkkRep A386 Representatiekosten D 4
WBedVkkRev A387 Reis- en verblijfkosten D 4
WBedVkkEta A1246 Etalagekosten D 4
WBedVkkVrk A1250 Vrachtkosten D 4
WBedVkkInc A391 Incassokosten D 4
WBedVkkKmz A387 Kilometervergoeding zakelijke reizen D 4
WBedVkkKmw A387 Kilometervergoeding woon-werkverkeer D 4
WBedVkkVkp A1248 Verkoopprovisie D 4
WBedVkkCom A1248 Commissies D 4
WBedVkkFra A1249 Franchisekosten D 4
WBedVkkDvd A394 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren D 4
WBedVkkAdd A391 Afboeking dubieuze debiteuren D 4
WBedVkkDog A397 Dotatie garantievoorziening D 4
WBedVkkVgv A397 Vrijval garantievoorziening C 4
WBedVkkWeb A1247 Websitekosten D 4
WBedVkkObs A398 Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten D 4
WBedVkkOvr A398 Overige verkoopkosten D 4
WBedVkkDbv A398 Doorberekende verkoopkosten C 4
WBedAut A417 Autokosten D 3
WBedAutBra A401 Brandstofkosten auto's D 4
WBedAutRoa A402 Reparatie en onderhoud auto's D 4
WBedAutAsa A403 Assurantiepremie auto's D 4
WBedAutMot A404 Motorrijtuigenbelasting D 4
WBedAutOpa A405 Operational leasing auto's D 4
WBedAutBwl A406 Bijdrage werknemers leaseregeling C 4
WBedAutPga A406 Privé-gebruik auto's C 4
WBedAutBop A406 BTW op privé-gebruik auto's C 4
WBedAutHua A1251 Huur auto's D 4
WBedAutKil A409 Kilometervergoeding D 4
WBedAutBeb A417 Boetes en bekeuringen D 4
WBedAutObv A417 Overige belastingen inzake vervoermiddelen D 4
WBedAutDrv A403 Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen D 4
WBedAutVrv A403 Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen C 4
WBedAutDkv A402 Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen D 4
WBedAutVkv A402 Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen C 4
WBedAutDvv A402 Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen D 4
WBedAutVoa A402 Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen C 4
WBedAutPar A417 Parkeerkosten D 4
WBedAutOak A417 Overige autokosten D 4
WBedAutDau A1252 Doorberekende autokosten C 4
WBedTra A1261 Transportkosten D 3
WBedTraBrr A1254 Brandstofkosten transportmiddelen D 4
WBedTraRot A1255 Reparatie en onderhoud transportmiddelen D 4
WBedTraAst A1256 Assurantiepremie transportmiddelen D 4
WBedTraMot A1257 Motorrijtuigenbelasting D 4
WBedTraOpt A1258 Operational leasing transportmiddelen D 4
WBedTraPgt A1260 Privé-gebruik transportmiddelen C 4
WBedTraBot A1260 BTW op privé-gebruik transportmiddelen C 4
WBedTraHut A1259 Huur transportmiddelen D 4
WBedTraObt A1261 Overige belastingen inzake transportmiddelen D 4
WBedTraDrt A1256 Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen D 4
WBedTraVrt A1256 Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen C 4
WBedTraDkt A1255 Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen D 4
WBedTraVkt A1255 Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen C 4
WBedTraDvt A1255 Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen D 4
WBedTraVot A1255 Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen C 4
WBedTraPar A1261 Parkeerkosten D 4
WBedTraOtr A1261 Overige transportkosten D 4
WBedTraDot A1262 Doorberekende transportkosten C 4
WBedKan A431 Kantoorkosten D 3
WBedKanKan A420 Kantoorbenodigdheden D 4
WBedKanPor A421 Porti D 4
WBedKanTef A422 Telefoon- en faxkosten D 4
WBedKanPrt A422 Privé-gebruik telefoon C 4
WBedKanDru A1263 Drukwerk D 4
WBedKanKak A420 Kleine aanschaffingen kantoorinventaris D 4
WBedKanCea A433 Contributies en abonnementen D 4
WBedKanVak A1266 Vakliteratuur D 4
WBedKanBoe A1269 Boekhouding D 4
WBedKanInc A391 Incassokosten D 4
WBedKanKoa A1265 Kosten automatisering D 4
WBedKanAss A1271 Assurantiepremie D 4
WBedKanOba A431 Overige administratieve belastingen D 4
WBedKanRok A1267 Reparatie en onderhoud kantoorinventaris D 4
WBedKanOka A431 Overige kantoorkosten D 4
WBedKanDka A1268 Doorberekende kantoorkosten C 4
WBedOrg A477 Organisatiekosten D 3
WBedOrgHol A477 Holdingkosten D 4
WBedOrgDmf A1273 Doorberekende management fee C 4
WBedOrgOeo A477 Onderzoek en ontwikkeling D 4
WBedOrgLgv A1272 Leges / vergunningen D 4
WBedOrgOct A477 Octrooi en licentiekosten D 4
WBedOrgOok A477 Overige organisatiekosten D 4
WBedOrgDoo A477 Doorberekende organisatiekosten C 4
WBedAss A1271 Assurantiekosten D 3
WBedAea A455 Accountants- en advieskosten D 3
WBedAeaAov A440 Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening D 4
WBedAeaAac A440 Accountantskosten, andere controleopdrachten D 4
WBedAeaAao A440 Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein D 4
WBedAeaAnc A440 Accountantskosten, andere niet-controlediensten D 4
WBedAeaPda A440 Privé-gedeelte accountant C 4
WBedAeaNot A1270 Notariskosten D 4
WBedAeaAej A1270 Advokaat en juridisch advies D 4
WBedAeaAdv A455 Overige advieskosten D 4
WBedAeaDae A1276 Doorberekende accountants- en advieskosten C 4
WBedAdl A477 Administratieve lasten D 3
WBedAdlHef A1272 Heffingen D 4
WBedAdlOvb A1272 Overige belastingen D 4
WBedAdlKav A1274 Kasverschillen D 4
WBedAdlBan A456 Bankkosten D 4
WBedAdlVal A1274 Valutaomrekeningsverschillen D 4
WBedAdlBov A1274 Boekingsverschillen D 4
WBedAdlBet A1274 Betalingsverschillen D 4
WBedAdlBev A1275 Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen D 4
WBedAdlNao A1275 Naheffing omzetbelasting D 4
WBedAdlNbo A477 Niet-verrekenbare BTW op kosten D 4
WBedAdlBtk A477 BTW kleine-ondernemers-regeling C 4
WBedAdlOad A477 Overige administratieve lasten D 4
WBedAdlDal A1276 Doorberekende administratieve lasten C 4
WBedKse A499 Kosten stamrecht en lijfrentes D 3
WBedAlkOal A477 Overige algemene kosten D 4
WBedAlkDak A1276 Doorberekende algemene kosten C 4
WKprKvg A260 Kosten van grond- en hulpstoffen D 3
WKprKvp A232 Kosten van personeel D 3
WKprKuw A264 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten D 3
WKprKra A232 Kosten van rente en afschrijvingen D 3
WKprInh A232 Inkoopwaarde handelsgoederen D 3
WKprInp A232 Inkoopwaarde productiegoederen D 3
WKprIeb A232 Inkoopkortingen en bonussen D 3
WKprBtk A232 Betalingskortingen D 3
WKprKit A234 Kostprijs intercompany transacties D 3
WKprMuo A232 Mutatie omzetvorderingen D 3
WKprVom A232 Voorraadmutatie D 3
WKprPrg A232 Privé-gebruik goederen C 3
WKprPrd A232 Privé-gebruik diensten C 3
WKprBgd A232 Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW D 3
WKprInaIpk A248 Inkoopkosten planten opkweek D 4
WKprInaIph A253 Inkoopkosten planten handel D 4
WKprInaIpo A254 Inkoopkosten potten D 4
WKprInaIpt A256 Inkoopkosten potgrond D 4
WKprInaIbh A258 Inkoopkosten bloembollen handel D 4
WOmzNop A228 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen C 3
WOmzNoh A227 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen C 3
WOmzNod A226 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten C 3
WOmzNoo A223 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig C 3
WOmzOit A225 Omzet intercompany transacties C 3
WOmzKeb A229 Kortingen en bonussen D 3
WOmzAol A230 Agrarische bedrijfsopbrengsten land- en tuinbouw C 3
WOmzAov A235 Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt C 3
WWivWgp A223 Wijziging in voorraden gereed product C 3
WWivWow A223 Wijziging in voorraden onderhanden werk C 3
WWivWop A223 Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden C 3
WWivGpv A223 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf C 3
WWivWav A230 Wijziging agrarische voorraden C 3
WOvbOnm A239 Ontvangen managementvergoeding C 3
WOvbOdp A239 Ontvangen doorbelasting personeelskosten C 3
WOvbVez A239 Verzekeringsuitkeringen C 3
WOvbOrs A239 Ontvangen restituties en subsidies C 3
WOvbHuo A239 Huurontvangsten C 3
WOvbOps A239 Opbrengsten servicecontracten C 3
WOvbNvv A239 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille C 3
WOvbCcl A239 College-, cursus-, les- en examengelden C 3
WOvbBwi A239 Baten werk in opdracht van derden C 3
WOvbOvo A239 Overige opbrengsten C 3
WFbeRof A496 Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa C 3
WFbeRofRig A491 Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland C 4
WFbeRofRug A491 Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland C 4
WFbeRofRvp A496 Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen C 4
WFbeRofRid A496 Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland C 4
WFbeRofRud A496 Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland C 4
WFbeRofRva A496 Rentebaten vorderingen op aandeelhouders C 4
WFbeRofRvd A496 Rentebaten vorderingen op directie C 4
WFbeRofRov A496 Rentebaten overige vorderingen C 4
WFbeRofDiv A496 Dividend effecten C 4
WFbeRofOoe A496 Opbrengst overige effecten C 4
WFbeRofRor A496 Rentebaten overige rekeningen-courant C 4
WFbeRlmOdr A482 Ontvangen depositorente C 4
WFbeRlmObr A488 Ontvangen bankrente C 4
WFbeOrbRbb A485 Rentebaten belastingen C 4
WFbeOrbAre A489 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten C 4
WFbeRls A499 Rente- en soortgelijke lasten D 3
WFbeRlsRal A497 Rentelasten achtergestelde leningen D 4
WFbeRlsRob A497 Rentelasten obligatieleningen D 4
WFbeRlsRol A497 Rentelasten onderhandse leningen D 4
WFbeRlsRhl A497 Rentelasten hypethecaire leningen D 4
WFbeRlsRle A497 Rentelasten overige leningen D 4
WFbeRlsRef A497 Rentelasten financieringen D 4
WFbeRlsRlv A497 Rentelasten leaseverplichtingen D 4
WFbeRlsRgi A493 Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland D 4
WFbeRlsRgu A493 Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland D 4
WFbeRlsRsp A499 Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen D 4
WFbeRlsRdi A499 Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland D 4
WFbeRlsRdu A499 Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland D 4
WFbeRlsRsa A499 Rentelasten schulden aan aandeelhouders D 4
WFbeRlsRsd A499 Rentelasten schulden aan directie D 4
WFbeOrl A499 Overige rentelasten D 3
WFbeWis A499 Wisselkoersverschillen D 3
WFbeKvb A499 Kosten van beleggingen D 3
WFbeRed A499 Resultaat deelnemingen (dividend) C 3
WFbeRedAwd A606 Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen C 4
WFbeDfb A499 Doorberekende financiële baten en lasten C 3
WBbeBub A608 Buitengewone baten C 3
WBbeBul A609 Buitengewone lasten D 3
WAadRavRav A606 Resultaat aandeel van derden D 4
WBelBgr A500 Belastingen gewoon resultaat D 3
WBelBbr A610 Belastingen buitengewoon resultaat D 3
WBelVbl A500 Vrijval belastinglatentie C 3
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen